FANDOM


Valkampanjers professionalisering används ofta som ett samlingsbegrepp för hur de politiska kampanjerna numera använder exempelvis kommunikationskonsulter, opinionsmätningar samt målgruppsinriktning i samband med valrörelser (Strömbäck, 2009:63).

Negrine (2007:29) menar att strategier kring valkampanjer utvecklas för att samhället utvecklas och anledningen till att valkampanjerna blir allt mer professionella är att samhället och medierna har utvecklats.

Idag får väljare den absoluta merparten av sin information och kunskap från medier och partierna har därför blivit tvungna att ta till professionella kampanjstrategier. Det krävs granskning av opinionsundersökningar och målgruppsfokuserad kommunikation för att vinna över väljare, vilket kräver en professionell struktur (Grusell & Nord, 2009:8-9). 

För att kunna mäta hur hög grad av professionalisering som faktiskt existerar inom olika valkampanjer och genomföra jämförande studier har Jesper Strömbäck valt att definiera professionaliseringen på följande vis:

”Professionaliserade politiska valkampanjer kännetecknas av att vara ständigt pågående, av att det centrala kampanjhögkvarteret har makten och förmågan att koordinera och styra kampanjens budskap och hur kampanjen genomförs, och av användandet av professionell expertis när det gäller kampanjtekniker och strategier som att analysera och dela in människor i olika målgrupper, att kommunicera med de strategiskt utvalda målgrupperna på ett målgruppsanpassat sätt, att hantera och påverka medierna och att analysera både de egna och motståndarnas styrkor och svagheter” (Strömbäck, 2007: 54).

Historiskt sett har forskningen kring professionaliseringen av valkampanjer utgått från USA eftersom det var i USA som utvecklingen började och det är också där den nått längst, då de amerikanska kampanjerna idag bedrivs väldigt professionellt (Thessman, 2014:9-10).   

Att de amerikanska kampanjerna tidigt blev professionaliserade har också lett till att forskare ofta pratar om amerikanisering när de belyser hur de europeiska valkampanjerna professionaliseras (Strömbäck, 2009:65).

Forskare är överens om att valkampanjer överlag blir allt mer professionaliserade och att partier måste ta till allt mer professionella metoder för att nå ut till väljarna. Hur professionaliseringen går till ser dock olika ut i olika länder. Valsystem varierar mellan länder och det finns också olika typer av lagar och regler som kan förhindra vissa typer av professionalisering. Sverige har exempelvis ett annat valsystem än USA och dessutom andra regler för hur kampanjerna skall finansieras (Grusell & Nord, 2009:11-12).

Det är viktigt att forskning kring valkampanjer sker i framtiden också eftersom strategier kring valkampanjerna ständigt utvecklas och att definitioner av professionalisering som finns idag kan vara förlegade om fem eller tio år (Strömbäck, 2009:65-66).

För vidare läsning inom ämnet se:

Gibson, R & Rö̈mmele, A (2009). Measuring the Professionalization of Political Campaigning, Party Politics, 15(3), s. 265-293.

Norris, P(2000). The Virtuous Circle – Political Communication in Postindustrial Societies. New York: Oxford University Press.

Referenser:

Grusell, M. & Nord, L. (2009). Syftet är alltid att få spinn. De politiska partiernas strategiska kommunikation inför EU-parlamentsvalet 2009. Sundsvall: Demokratiinstitutet

Negrine, R (2007). Professionalisation in the British Electoral and Political Context, i Ralph Negrine, Paolo Mancini, Christina Holtz-Bacha & Stylianos Papathanassopoulos (red.), The Professionalisation of Political Communication. Bristol: Intellect.

Strömbäck, J (2007). Political Marketing and Professionalized Campaigning. A Conceptual Analysis, Journal of Political Marketing (6)2/3, s. 49–67.  

Strömbäck, J (2009) Professionalisering av svenska valkampanjer – myt eller verklighet. I Nord, L & Strömbäck, J (red) (2009). Väljarna, partierna och medierna. En studie av politisk kommunikation i valrörelsen 2006. Stockholm: SNS Förlag.

Thessman, R. (2014). Postmoderna valkampanjmetoder. Ur parti- och väljarperspektiv. Helsingfors Universitet: Statsvetenskapliga fakulteten

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.