FANDOM


Tredjepersonseffekten (engelska The Third-Person Effect) är en teori inom medie- och kommunikationsvetenskap lanserad av  W. Phillips Davison år 1983 (Davison,1983:3). Teorin förklarar hur människor tenderar att tro att budskap i massmedier har liten effekt på mig (grammatiska termen för första person) och dig (andra person) och att det snarare är dem (tredje person) som påverkas av meddelandet (Davison:1). Davison definierar det enligt följande: ”a person exposed to a persuasive communication in the mass media sees this as having a greater effect on others than on himself or herself” (Davison:1). Teorin är indelad i två huvudgrenar. Dels den perceptuella delen, vilken är den ovan nämnda. Dels den beteendefokuserade delen, vilken innebär att beroende på hur meddelanden uppfattas resulterar efterföljande handling te sig olika (Severin & Tankard, 2014:275). I artikeln ”The Third-Person Effect” beskrivs en händelse från Andra Världskriget som visar hur lätt propaganda kan påverka människor till handling. Davisons nyfikenhet kring denna händelse skulle sedermera lägga grunden till teorin och så småningom även få namnet Tredjepersonseffekten (Davison:1-2).

Begreppet används främst inom forskning för medie- och kommunikationsvetenskap och majoriteten av studierna har genomförts i anknytning till hur människor uppfattar påverkan av medier på sig själva samt hur de tror att andra påverkas. Studier har visat att det finns flera olika faktorer som påverkar Tredjepersonseffekten och således har flera olika områden studerats. Bland annat har individens upplevda påverkan av de tre funktionerna i ett meddelande undersökts, det vill säga sändare, medieinnehåll och mottagare. Studierna som genomförts har koppling till bland annat nyhetsrapportering, religion, politik, reklam och underhållning. Undersökningar har till stor del genomförts med hjälp av testgrupper där den enskilde individen i huvudsak studerats. Eftersom teorin lägger fokus på individen hämtas även information från bland annat psykologi och sociologi (Jakten på Lycka:13-14, 16).

Teorin om Tredjepersonseffekten har inom forskning fått belägg i näst intill samtliga genomförda studier. Resultaten pekar på att Tredjepersonseffekten förekommit i samtliga av ovan nämnda områden (nyhetsrapportering, religion, politik, reklam och underhållning). Resultaten har även visat att Tredjepersonseffekten visat sig bli starkare när något upplevs som, av individen, negativt att påverkas av. Forskare har likväl uppmärksammat att effekten tvärtom kan försvagas, eller till och med försvinna helt, då budskapet anses positivt eller accepterat av gemene man att påverkas av. Kort sagt har medieinnehållet visat sig påverka fenomenet Tredjepersonseffekten i allra högsta grad (Jakten på lycka:13-15).


För vidare läsning om Tredjepersonseffekten hänvisas läsaren till Zillmann & Bryant "Media Effects. Advances in Theory and Research", artikeln "The Third-Person Effect. Only a Media Perception?" av Johansson och/eller doktorsavhandlingen "Reklam - en objuden gäst?" av Grusell.


Referenser:

Berglie, Eva (2004) ”Jakten på lycka”. Instutionen för Journalistik och Masskommunikation, Göteborgs Universitet

Davison, W. Phillips (1983) ”The Third-Person Effect in Communication”. I Public Opinion Quarterly, 47:1-15. Hämtad 2015-09-07, från:

http://ltc-ead.nutes.ufrj.br/constructore/objetos/Davison%20Third-Person%20Effect-1.pdf

Severin, W.J. & Tankard, J.W. (2014). Communication Theories: Origins, Methods and Uses in the Mass Media. (5 ed.) Harlow: Pearson Education Limited.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.