FANDOM


Publicitet (eng. publicity) är att skapa synlighet i det offentliga rummet för till exempel en produkt, en känd person, ett politiskt parti eller en organisation. Publicitet används inom media - kommunikation, journalistik och PR – och beskrivs som att kunna påverka allmänheten positivt eller negativt med sin åsikt, att skapa hype av en produkt eller göra nya ingångar till olika målgrupper genom offentligt skrivande (Lind, Lundbom, Ström, 2004:12). Men det är inte bara i professionell handling som begreppet publicitet används inom, utan även när privatpersoner publicerar ett ”tweet”, ett Facebook-inlägg eller skriver något på sin blogg så att skriften blir offentlig om ett företag eller parti (Petersson, 2009:109).

Begreppets ursprung är oklart men används i många områden inom media. Det finns två framträdande aktörer - journalister, som ska publicera objektivt, och PR-konsulter som använder sig av en mer kommersiell inriktning. Det finns objektiva undersökningar om hur organisationer möter sina kunder på internet och om kunderna har förtroende för organisationen, för dess produkter eller för enskilda personer inom organisationen baserat på vad medierna skriver. Det finns även åtskilliga uppsatser och forskning på ämnet, främst om hur företag och politikers förtroende hos allmänheten påverkas beroende på hur och vad de skriver i det offentliga rummet i artiklar och bloggar.

Publicitet har det forskats om vid flertalet tillfällen och främst om och hur media påverkat den allmänna opinionen om en organisation eller ett politiskt parti. Främst brukar allmänheten sammankoppla det till begreppen bra publicitet eller dålig publicitet, alltså hur läsaren mottar och tolkar texter från offentliga sammanhang. I boken ”Bra publicitet” beskriver författarna det viktiga i hur media skriver om partierna och organisationerna och hur allmänhetens förtroende då kan förändras (Lind, Lundbom, Ström 2004:12).

”All publicitet är bra publicitet” har brukats länge i folkmun och är, enligt forskningen, till viss del korrekt. I Det ansvarsfulla företaget (Löhman, Steinholz, 2003) beskriver författarna att uttrycket borde vara ”genomtänkt publicitet är bra publicitet”. Företag och partier måste kunna vara förutseende i sin publicering för sitt varumärke och kan inte kommunicera bara för tidpunkten. Forskaren Josh Bernoff skriver däremot att all publicitet kan vara bra publicitet. Om det däremot sker något dåligt från företaget som ger dålig publicitet kan kommunikatörerna istället visa på driftighet och lösa problemet och istället visa att man kan rätta till problem och som i slutändan ger positiv publicitet (Bernoff, 2009).

För vidare läsning på temat om Publicering inom bloggar socala medier och bra och dålig publicitet för företag, se Kandidatuppsatsen ”#Firestorm” av Maljukanovic och Tennevall (2015) https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/39450/1/gupea_2077_39450_1.pdf, artikeln Blogs, marketing and trust av Bernoff och böckerna Det ansvarsfulla företaget – Corporate Social Responsibility av Löhman/Steinholz och Bra Publicering av Lind, Lundbom ochStröm.

Referenser

Lind, G., Lundbom, E., & Ström, G. Bra Publicitet (2004), Stockholm, Ekerlids förlag

Petersson, O., Opinionsbildning (2009) Stockholm, SNS förlag

Löhman, O., Steinholz, D. (2003) Det ansvarsfulla företaget – Corporate Responsibility i praktiken. Falun: Ekerlids förlag

Bernoff, J. (2009) Blogs, marketing and trust. Marketing news. Hämtad 2015-09-15, från http://forrester.typepad.com/groundswell/2008/12/people-dont-tru.html

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.