FANDOM


Politisk Marknadsföring engelska political marketing kommer från orden politik, engelska politic; statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang (Nationalencyklopedin, politik) samt marknadsföring engelska marketing, dels en funktion i företag och organisationer, dels en deldisciplin inom ämnet företagsekonomi (Nationalencyklopedin, marknadsföring)

Begreppet är ett globalt fenomen som flertalet demokratiska länder runt om i världen har bidragit till för att skapa, först var dock USA och Storbritannien som har under längre tid arbetat med denna startegi det är dock oklart när vilka som var först och när det var. Det hela innebär i stora drag att man bygger valmanifest genom kvantitativa och kvalitativa marknadsundersökningar. Man använder sig av kommersiella metoder inom politiken för att nå den målgruppen man vill nå med just sitt budskap. Väljarna väljer parti med en ideologi som de hade valt varumärke och produkt. (Lilleker, Lees-Marshment, 2005, sida 1)

Det handlar om att bygga en relationen mellan politikens makthavare och landets medborgare. Partierna i Sverige blir allt mer marknadsorienterade, man använder sig av målgrupper och riktade kampanjer likt den modellen som Storbritannien och USA använder sig av. (Lindblad, Persson 2007, sida 8)

Partiledarna har idag blivit varumärken, politiken en produkt med begränsad hållbarhet. Partisekreterarna har blivit kampanjchefer och stora summor läggs på PR-konsulter, idag är det inte slumpen som avgör ifall en partikampanj blir lyckad eller inte. Inför varje kampanj så har gör partierna en marknadsanalys över behovet hos befolkning för att kunna ta fram vilket behov man ska täcka, man arbetar efter behov och efterfrågan. Med denna fakta i ryggen så riktar partierna sina kampanjer, frontfiguren och budskapet för kampanjen ska tilltala den målgruppen man vill åt. Man väljer idag målgrupper som man vet att man kan påverka och vinna över till sitt parti. Budskapet ska levereras i ett medium som målgruppen använder sig av. En 30 sekunder lång tv intervju kan oftast ge mycket mer än en lång debatt där politikern ställs mot sakkunniga journalister som kan slå hål på politikerns budskap. Torgmöten är idag nästan inget som partierna använder sig av då det anses som bortkastad tid, då du inte kan veta vilka som står i publiken och oftast är det personer som redan röstar på deras parti. (Ekdahl, 1997)

För vidare läsning i ämnet rekommenderar jag att läsa böckerna:

Lees-Marshment, Jennifer (2001). Political Marketing and British Political Parties: The Party's Just Begun. Manchester, U.K.: Manchester University Press.

Lees-Marshment, Jennifer, Darren G Lilleker (2005). Political Marketing: A Comparative Perspective.  

Referenser:

http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/politik (hämtad 2015-09-15)

http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/marknadsföring (hämtad 2015-09-15)

Anna Lindblad, Sandra Persson 2007 Politisk PR-isering, Växjö Universitet, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:205114/FULLTEXT01.pdf

Åke Ekdahl, 1997,Partier lär av företagen. Valkampanj. Politisk marknadsföring har lämnat amatörstadiet och blivit alltmer professionell, Dagens Nyheter 8 augusti, http://www.dn.se/arkiv/nyheter/partier-lar-av-foretagen-valkampanj-politisk-marknadsforing-har-lamnat-amatorstadiet

Darren G. Lilleker, Jennifer Lees-Marshment, 2005, Manchester, Manchester University Press.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.