FANDOM


Definition

Opinionsmätningar mäter samlingar av individuella meningar och uppfattningar,[1]och utförs vanligtvis genom slumpmässiga urval och systematiskt ställda frågor.[2] Opinionen uttrycks således genom sådana mätningar och har blivit ett hegemoniskt synsätt inom samhällsforskning.[3]Även kunskaper, förväntningar och beteenden mäts och de statistiska urvalen kan omfatta hela eller delar av befolkningen. Intervjudelarna och enkäterna i mätningarna har vanligtvis identiska frågor till alla svarspersoner.[4]

I och med medierevolutionen ökade efterfrågan på opinionsmätningar i form av marknadsundersökningar, publikmätningar och valbarometrar då kommersiella marknadsföringskampanjer skulle nå ut till olika väljargrupper.[5] Idag utför medierna egna opinionsmätningar. Det finns dock olika uppfattningar om huruvida opinionsmätningar har positiv inverkan på demokratin genom sitt speglande av folkopinionen eller manipulerar och kontrollerar befolkningen.[6]

Historia

Under 1900-talets början började tidningar och tidskrifter att utforska opinionen genom utskick av svarsformulär. George Gallup, en amerikansk reklambyråman, utvecklade en urvalsmetod som skulle representera ett miniatyrsamhälle. Resultaten blev goda men senare upptäcktes brister i Gallups metoder, varför han valde att ändra urvalsmetod.[7]

Medan den mer systematiska opinionsforskningen, som vanligtvis rubricerades som positivism, utvecklades i Amerika under tidigt 1900-tal, präglades de europeiska samhällena av kommunism och nazism, varför metoderna inte fick några genomslag[8] förrän under 1940-tal.[9] Studiet av masspsykologin,[10]teorin om att massamhällets osjälvständiga och lättmanipulerade individer,[11]kom till att inrikta sig på observerbara beteenden och kvantifiering.[12] Kommersiell marknadsföring spelade stor roll för opinionsforskningens spridning genom mätningen av marknadsföringseffekter i och med medierevolutionen för att nå väljargrupper.[13]

Paul Lazarsfeld utvecklade metoder för marknadsundersökningar. Han mättemedieeffekter, skrev avhandlingar om kommunikationsprocesser och satte dagordningen en lång tid framåt för medie- och kommunikationsforskningen genom sin metodutveckling. Motstridande argument om att metoderna var alltför specifika, mätbara och hade kortsiktiga effekter på individattityder har däremot uttryckts. Theodor Adorno ville vidga kunskapens gränser och var kritisk till de kvantitativa metoderna, men enligt Lazarsfeld innebar de att kombinera yttre observationer med statistisk information.[14] Andra forskare har uttryckt att det finns flera opinionsskikt i samma fråga samt att långt ifrån alla har ett färdigt tyckande kring ett ämne.[15]

Noelle-Neumann uttalade en opinionsproblematik och menade att människor påverkas av hur de tror att andra tycker; en s.k. social kontroll om att ifall man uppfattar att åsikten inte är delad, tenderar man att inte uttrycka den och vice versa.[16] Neumann skapade ett opinionsinstitut som blev välkänt för sina valprognoser och mätserier i den tyska befolkningen. Hon skapade journalistutbildningar och kommunikationsforskning i Tyskland och blev inte enbart en person som speglade opinionen utan även opinionsbildare.

Vidareläsning

Noelle-Neumann, Elisabeth (1984/93): The Spiral of Silence, Public Opinion – Our Social Skin. The University of Chicago Press. Strömbäck, J. (2008) Petersson, O. red. Folkets röst eller redskap för journalistiken, i Medierna: folkets röst?. SNS Förlag.


Referenslista

Larsson, L-Å. (2011). Opinionsmakarna. En studie om PR-konsulter, journalistik och demokrati. (2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Nationalencyklopedin (2015). Opinionsundersökning. Hämtad 2015-09-16, från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/opinionsunders%C3%B6kning

Petersson, O. (2014). Opinionsbildning. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.


[1] Larsson, Opinionsmakarna, 2011, s.23-24

[2] http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/opinionsunders%C3%B6kning

[3] Larsson, Opinionsmakarna, 2011, s.23-24

[4] Petersson, Opinionsbildning, 2014, s.140-141

[5] Petersson, Opinionsbildning, 2014, s.133-134

[6] Larsson, Opinionsmakarna, 2011, s.25

[7] Petersson, Opinionsbildning, 2014, s.140-142

[8] Petersson, Opinionsbildning, 2014, s.132-133

[9] Petersson, Opinionsbildning, 2014, s.141

[10] Petersson, Opinionsbildning, 2014, s.132-133

[11] Petersson, Opinionsbildning, 2014, s.125

[12] Petersson, Opinionsbildning, 2014, s.133

[13] Petersson, Opinionsbildning, 2014, s.133-134

[14] Petersson, Opinionsbildning, 2014, s.136-139

[15] Larsson, Opinionsmakarna, 2011, s.25

[16] Larsson, Opinionsmakarna, 2011, s.25-26

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.