FANDOM


Begreppet negative campaigning används för att förklara den teknik som politiker använder när de sprider negativa budskap om sina motståndare (Pettersson, 2014:55). Det går även att säga att det är en politisk taktik som går ut på att föra fram svagheter hos sina konkurrenter istället för att lyfta fram egna styrkor i den aktuella debatten (McNair, 2012:96).

Ur ett historiskt perspektiv är det svårt att dra några raka slutsatser om begreppets uppkomst. Redan på 1700-talet brukade politiska motståndare i USA sprida anklagelser om varandra (Mark, 2009:20-23). Enligt beteendevetaren Devlin var det först under 1960-talet som negative campaigning blev ett erkänt begrepp och arbetssätt (Devlin i McNair, 2013:98).

I amerikansk politik har detta fenomen påverkat flera presidentval i modern tid. Det sägs att negative campaigning började spela en allt mer avgörande roll från valet 1964. Ett av de mest kända exemplen kommer från presidentvalet 1988 mellan George Bush och Michael Dukakis. Kampanjen beskrev hur Dukakis, i sin roll som guvernör i Massachusetts, tillät en dömd mördare att vara på helgpermissioner vilket ledde till att han utsatte en civil person för sexuella övergrepp. Detta tog Bush anhängare tillvara på och spred därför budskap om Dukakis naiva inställning till lag och ordning. I efterhand sägs kampanjen ha haft stor påverkan på valresultatet - som gick i Bush favör (McNair, 2012:96).

Enligt professor Erik Åsård består den svenska politiken av en annan form av negative campaigning. Han menar att inom vårt politiska system visar sig detta fenomen oftast genom kritik av olika problem och ideologier istället för att gå till personliga angrepp mot motståndare (Åsård, 1989:44).

Tidigare forskning anger både positiva och negativa perspektiv på det här begreppet och dess påverkan på samhället. Ansolabehere och Iyengar anser att negative campaigning gör att klyftan mellan väljare och kandidater blir större eftersom det generar misstroende och passivitet (Ansolabehere & Iyengar i Petersson, 2014:55).

Andra forskare menar att negative campaigning utgör en naturlig del av valrörelser under vissa villkor. Väljare kan till exempel se hur kandidater reagerar på olika angrepp, vilket blir som ett test för att se hur kandidaten skulle agera ifall denne blev vald. Negativa budskap kan också göra att skillnaderna mellan de politiska alternativen blir mer tydliga (Mark i Pettersson, 2014:55).

Referenser: Edit

  • McNair, Brian. (2014), Introduction to political communication, Abingdon: Routledge
  • Pettersson, Olof. (2012), Opinionsbildning, Lund: Studentlitteratur
  • Åsård, Erik. (1989), “Election Campaigns in Sweden and the United States: Convergence or Divergence? ” American Studies in Scandinavia, No. 2, 1989, pp. 70-87
  • Mark, David. (2009), Going Dirty:The Art of Negative Campaigning, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers

Läs mer: Edit

  • Johansson, Bengt. (2014), Comparing Political Communication across Time and Space New Studies in an Emerging Field, Göteborg, Göteborgs Universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)
  • Mark, David. (2009), Going Dirty:The Art of Negative Campaigning, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers
  • Åsård, Erik. (1989), “Election Campaigns in Sweden and the United States: Convergence or Divergence? ”, American Studies in Scandinavia, No. 2, 1989, pp. 70-87
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.