FANDOM


Media events är händelser som sänds live men som inte är initierade av media, utan andra aktörer ligger bakom dem. Karaktäristisk för media events är att de följer en dramaturgisk kurva, detta för att attrahera en stor publik. Eventet måste vara fängslande och spännande, vilket naturligtvis kräver att det är väl planerat och förberett in i minsta detalj. Specifikt för media events är att de är känslomässigt eller symboliskt laddade och utfallet innebära ett antal konsekvenser, även om utgången inte alltid är självklar på förhand. En annan nödvändig egenskap är att eventet är tidsaktuellt, fångar in tid och rum, samt att kraften av en social norm gör att många tittar. Den tionde årsdagen av månlandningen livesändes vilket väckte den här genren av sändning till liv (Katz, 1980:84ff).

Daniel Dayan och Elihu Katz är två forskare som har kommit att bana väg för studier om media events. År 1992 gav de ut boken Media events: the live broadcasting of history på temat. Begreppet media event används ganska olika beroende på sammanhanget. De som är mer inriktade på PR har ett perspektiv på media event som skiljer sig från Katz. Här riktar man in sig på vad PR-aktörer använder för olika tekniker för att få uppmärksamhet. Man beskriver skapandet av olika typer av händelser och event som en PR-insats vars syfte är att väcka uppmärksamhet och nå ut med ett visst budskap. Dessa event kan se mycket olika ut beroende på sammanhanget, men det kan röra sig om allt ifrån seriösa samhällsarrangemang till nöjestillställningar (Larsson, 2005:60). Skapande av media event är en tjänst som långt ifrån alla PR-företag erbjuder, utan det är en specialisering som ofta snarare ingår i ett eget yrkesområde (Larsson, 2005:50).

Det är väsentligt att trycka på att det finns skillnader mellan media event och Boorstins  pseudo-event då många som inte definierar begreppen särkilt ingående inte gör någon större skillnad mellan dem. Pseudo-event är en form av händelse ämnad att generera uppmärksamhet runt något som skall lanseras (Boorstin i Pallas & Strannegård, 2010:265). Pseudo-events konstrueras för att nå en publik, ofta en specifik målgrupp, genom att uppnå mediebevakning (Larsson, 2005:186). Media event är ofta anordnade med mediebevakning i huvudtanke, men till skillnad från pseudo-event så hade ett media event i regel arrangerats även om media inte hade varit på plats (Katz, 1980:84ff).

Referenser:

- Strannegård, L. & Pallas, J. (red.) (2010). Företag och medier. (1. uppl.) Malmö: Liber

- Larsson, L. (2005). Opinionsmakarna: en studie om PR-konsulter, journalistik och demokrati. Lund: Studentlitteratur.

- Katz, E. (1980). Media Events: The Sense of Occasion. Studies in Visual Communication, 6 (3), 84-89. Hämtad: http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1271&context=asc_papers

Vidare läsning:

- Couldry, N., Hepp, A. & Krotz, F. (red.) (2010). Media events in a global age. London: Routledge.

- Dayan, D. & Katz, E. (1992). Media events: the live broadcasting of history. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.