FANDOM


Medialisering innebär att medierna i allt större grad indirekt påverkar samhället och därmed även olika aktörer i samhället. Begreppet uppmärksammades först under 1980-talet då journalistiska massmedier fick en alltmer dominerande ställning och de politiska partiernas beroende för massmedierna växte sig starkare för att kunna nå ut (Petersson, 2014: 178-179). Enligt Hjarvard innebär medialisering att kulturella och sociala interaktionssätt och institutioner påverkas av och förändras, i en bestående utveckling, av medias stigande inflytande. Även Giddens, Baudrillard och Bourdieu har beskrivit hur vår verklighet förmedlas via massmedier och hur vi hanterar och uppfattar denna medialiserade verklighet (Pallas & Strannegård, 2010: 11,176).


Eftersom samhället har medialiserats har medierna makt och inflytande, men medialiseringen innebär inte nödvändigtvis att makten ägs av endast medierna. Andra aktörer har lika stor tillgång till denna makt genom att anpassa sig till mediernas dramaturgi och arbetsvillkor samt genom god kontakt med journalister och deras arbete (Larsson, 2005:29).


Medialisering diskuteras ofta i samband med företag och politik. Företag spenderar stora resurser på hantering av relationer med media, och inflytandet som medierna har kan påverka deras överlevnad på lång sikt. Engwall och Sahlin-Andersson beskriver mediernas arbete inom företagsekonomiska sammanhang som image- och varumärkesskapande, spridning och skapande av kunskap, dagordningsbestämning samt legitimering av företagens strukturer och aktiviteter. Det finns dock brist på mer djupgående studier om vilka konsekvenser medieuppmärksamhet får för företag, hur medieaktörer och företag samspelar samt hur detta samspel organiseras (Pallas & Strannegård, 2010: 9-10).


Medialisering sammanlänkas även med politik och enligt Asp påverkas och anpassar sig politiska system ytterst till de krav som ställs av massmedierna i deras bevakning av den politiska världen. Resultat visar att en stor majoritet av politiska nyhetsjournalister och riksdagsledamöter anser att ett stort inflytande över politiken innehas av tv, radio och tidningar. Vidare visar forskning att politiska nyhetsjournalister och riksdagsledamöter även anser att medierna har ett stort inflytande och makt över både allmänheten och den politiska dagordningen. Detta visar således att vi har en svensk politik som till stor del är medialiserad (Strömbäck, 2009: 239, 244-245).


Referenser


Larsson, Larsåke (2005). Opinionsmakarna. En studie om PR-konsulter, journalistik och demokrati. Malmö: Holmbergs.


Pallas, Josef & Strannegård, Lars (2010). Företag och medier. Egypten: Sahara Printing


Petersson, Olof (2014). Opinionsbildning. Danmark: Eurographic Danmark A/S.


Strömbäck, Jesper (2009). Makt, medier och samhälle. Kristianstad: Kristianstads Boktryckeri AB


Vidare läsning

Hjarvard, Stig (2013). The Mediatization of Culture and Society. New York: Routledge.


Strömbäck, Jesper (2009). Makt, medier och samhälle. Kristianstad: Kristianstads Boktryckeri AB.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.