FANDOM


Begreppet ”journalistkårens representativitet” beskriver hur väl journalistkårens demografiska struktur och politiska hållning stämmer överens med övriga befolkningen.

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen pratar man ofta om vikten av reliabilitet och validitet i undersökningarna för att få ett rättvisande resultat. Vid exempelvis en opinionsundersökning är det då viktigt att urvalet av personer som tillfrågas är representativt för befolkningen. Ska du exempelvis undersöka vilka partier folk röstar på är det viktigt att tillfråga folk från alla olika samhällsklasser, kön, åldrar och yrkeskategorier för att kunna få en rättvis bild (Thurén, 2007:26-27).

Begreppet ”journalistkårens representativitet” bygger alltså på samma definition som det normala samhällsvetenskapliga begreppet ”representativitet” med enda skillnaden att man i detta fall specifikt syftar på representativiteten mellan just journalistkåren och den allmänna befolkningen. (Jämför med Nationalencyklopedins definition av representativt urval)

Journalistkårens representativitet är intressant då den kan påverka mediernas trovärdighet och medieinnehållets relevans. Det finns många spekulationer om huruvida medierna verkligen kan hålla nyhetsrapporteringen saklig och relevant om journalistkåren inte står i relativitet till övriga befolkningen.

Journalistkårens representativitet är ett ämne som ofta återkommit i den samhälleliga debatten. Vikten av att journalistkåren har en social sammansättning som speglar befolkningens är något som framhållits ofta. Med en journalistkår som har allt för stora avvikelser från befolkningen i övrigt, riskerar medierapporteringen att bli tappa sin relevans. (Weibull, Wadbring, 2014:291-292)

Den ständigt mest aktuella frågan i debatten om journalistkårens representativitet är huruvida medierna är vänstervridna eller ej. En stor journalistundersökning gjord vid Göteborgs universitet 2011 (den första journalistundersökningen genomfördes i Sverige 1989 och endast i USA finns en liknande återkommande undersökning) jämfördes med en befolkningsundersökning gjord av SOM-institutet och visade att den svenska journalistkåren låg mycket längre åt vänster på skalan än resten av befolkningen. Framförallt var det Miljöpartiet som låg mycket högre upp bland journalisterna än övriga befolkningen. Även Vänsterpartiet låg oväntat högt medan både Socialdemokraterna och Moderaterna var kraftigt underrepresenterade. (Weibull, Wadbring, 2014:293)

Huruvida nyhetsrapporteringen faktiskt påverkas av journalistkårens representativitet är däremot omtvistat, exempelvis kan man se att kvinnor är underrepresenterade i nyhetsrapporteringen trots att fördelningen mellan kvinnor och män i journalistkåren är väldigt jämn. Samtidigt kan det också spekuleras i huruvida kvinnorna hade varit ännu mer underrepresenterade om journalistkåren var mer mansdominerad. (Weibull, Wadbring, 2014:294-295)

 

Läs mer här:

Andersson, Asp, Djerf-Pierre, Edström, Esaiasson, Ghersetti, Gilljam, Johansson, Löfgren Nilsson, Persson, Weibull, Wiik (2012) Svenska journalister 1989-2011, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet, redaktör Kent Asp.

Anna Maria Jönsson, (2004) Samma nyheter eller likadana? Studier av mångfald i svenska TV-nyheter, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.

 

Källförteckning:

Thurén, Torsten. (2007) Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm:Liber AB s26-27

 Wadbring Ingela, Weibull Lennart. (2014) Massmedier, Nya villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet, Ekerlids förlag s291-295

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.