FANDOM


Journalistikens professionalisering

Den professionella journalistikens framväxt kan kategoriseras på ett antal olika sätt där flera olika utvecklingar har länkats samman. I Sverige kan vi tala om dels journalisterna som yrkeskår med utbildning, fackförbund och medlemsorganisationer och dels kan vi prata om hur lagar, regler och myndigheter/organisationer uppkomna ur samhället har format det som vi idag kallar den professionella journalistiken (Weibull & Wadbring, 2014:100f, 111-113, 239-259).

Enligt Weibull & Wadbring (2014:257,270) är professionalismen sammanlänkad med de journalistiska idealen, en tanke som kommer att utvecklas mer nedan genom ett antal egenskaper, som uppkom under en fas i journalistikens historia som kallas för den tredje statsmakten. Det definieras som att journalister blir mer aktiva i sin granskning av makten och särpräglar sig som en yrkeskår som står för vissa ideal, i detta fall att försvara samhällsmedborgarnas intressen gentemot de som styr. Detta sammanföll med att journalistiken och medierna, som under lång tid stått under politisk dominans, blev friare som aktörer och trots viss ideologisk bakgrund var mycket mer självständiga än den gamla partipressen (Weibull & Wadbring, 2014:105)

Professionalisering som begrepp är mångtydigt och det finns olika synsätt på hur det ska användas och om det är rimligt att använda det på journalistkåren (Dellgran 2007:9). Främst eftersom professionalisering av en yrkeskår ofta kräver att den samma får kunskapsmonopol över utövandet av sitt yrke. Detta blir svårt att hävda eftersom det är många fler röster än bara journalister som kommer till tals i offentligheten.

En annan definition av begreppet är att för att ett yrke eller en grupp ska kunna definieras som en profession bör ett antal kriterier vara uppfyllda (Greenwood genom Dellgran, 2007:9). Dessa är:

·      En kodifierad etik

·      En systematisk teori

·      Auktoritet

·      Samhällelig sanktion

·      Samt en gemensam kultur

Här saknas vissa av kriterierna i dagens journalistkår medan andra uppfylls vilket gör att kåren kan kallas för en halv- eller semiprofession vilket också hävdas av Weibull & Wadbring (2014:294). Dock går det att hävda att det finns ett felslut i kriterierna ovan eftersom det då skulle finnas ”rena” professioner (Dellgran, 2007:9).

Däremot finns det de författare som anser att journalistiken är en profession genom att sätta upp egenskaper istället för kriterier vilket Ekström & Nohrstedt gör (ibid.). De är:

·      Neutralitet

·     Universialism

·     Kollektivitet

·     Oegennytta

·     Integritet

Dock är dessa ideologiska kriterier och inte praktiska vilket skapar flera dimensioner av begreppet professionalism och gör diskussionen mer komplex. Den naturliga frågan blir därmed om det är de bakomliggande tankarna bakom en yrkeskår eller den yrkesmässiga kontext de arbetar i som väger tyngst när journalistiken och journalister ska definieras. Svårigheterna blir än större när diskussionen om vad professionalism och journalistik betyder för den som läser, ser eller hör nyheter tas upp. Vad betyder det för en läsare av en tidningsartikel att journalister inte har en legitimation eller att de har etiska regler att förhålla sig till? Är det så att det påverkar förtroendet att det finns många olika nivåer av journalister vars regler skiljer sig från varandra eller att de har olika publicistiska ideal?

Referenser:

  • Weibull, L., & Wadbring, I. (2014).

Massmedier: Nya villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet (11., helt omarb. uppl. ed.). Stockholm: Ekerlid.

  • Dellgran, M., & Göteborgs universitet.

Institutionen för journalistik och masskommunikation. (2007). Konsten att förhandla: Om journalister i en kommersiell tv-kultur. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Vidare läsning:

Djerf-Pierre, Monika & Weibull, Lennart (2001) Spegla, granska, tolka. Stockholm:Prisma

Wiik, Jenny (2010) Journalism in transition: The professional identity of swedish journalists. Göteborg: JMG, Göteborgs universitet.