FANDOM


Issues management har länge existerat som begrepp inom den akademiska världen men har på senare år börjat förknippas med planerad kommunikation och Public Relations. Det är ett relativt outforskat ämnesområde och det råder ingen konsensus till begreppet forskare emellan. Strategier inom Issues Management ligger till grund för att hantera problem i organisationer. Strategierna grundar sig i kommunikationen men även lobbying, reklam och juridiska påföljder kan användas som strategier för att nå uppsatta mål. Fördelen för en organisation med att ha en kommunikationsstrategi är att skapa samförstånd med dess intressenter, samt ett positivt förhållande till omvärlden som gynnar organisationen (Heath, 1997).

För att ge Issues Management en rättvisbild bör man ta hänsyn till de olika begreppsförklaringarna som finns. Av de många definitionerna är det några som framhävs mer än andra med anledning av popularitet och status, man bör också vara medveten om att när teorierna appliceras i reala situationer skapas ännu större skillnader (Flodin 1998, s.9). Heath är en stor forskare inom området och har definierat begreppet som en process till att bevara marknader, minimera risker samt vårda organisationens image som en påföljd att stärka och dra fördel till både organisationen och dess intressenter (Heath 1997, s.6). En annan definition som har fått stor uppmärksamhet är den som Renfo la fram 1993; Han menar att det huvudsakliga målet för Issues Management är att förbättra företagets nuvarande och långsiktiga prestation genom att förutspå förändring, dra fördel av möjligheter samt undvika problem och kriser inom företaget (Renfo 1993, s.107).

Det är två breda definitioner som har gjorts för att i någon mån försöka avgränsa innebörden av begreppet. Heath ser det främst som ett sätt att vårda och bevara organisationen medan Renfo understryker förbättring samt att ge nya förutsättningar för framtiden.

Banks har presenterat en tredje definition av begreppet som skiljer sig då han ser PR-verksamheten ur ett interkulturellt perspektiv, vilket ställer helt andra krav på kommunikationen (Banks 1995, s.89). Han sätter samspel och dialog mellan organisation och intressenter i fokus med målsättning att skapa ömsesidig förståelse, samt att undvika och lösa problem (Banks 1995, s.86-ff). Inte helt olikt den definitionen som Heath introducerade.

Arbetar organisationen aktivt med Issues Management utformas en plattform av fakta, värden och policys som de sedan kan agera efter. Empiriska grunder har påvisat att det är viktigt att organisationen håller en god kontakt med sina intressenter utefter de policys som organisationen valt. Plattformen måste hela tiden uppdateras utefter omvärldens krav samt efter dialog med intressenter för att önskad effekt av Issues Management ska uppnås (Heath 1997, s.45). De huvudsakliga delarna i processen är: övervaka, planera och kommunicera. För att en organisation aktivt ska kunna arbeta med dessa delar måste det avsättas resurser och utarbetas strategier. Empiriska resultat konstaterar också att de viktigaste delarna i en Issues Management strategi är, identifiering av problem, analys av problem samt ett strategival för att angripa problemet som i sin tur ligger till grund för det kommande åtgärdsprogrammet. (Heath 1997, s.22-34)

Vidare läsning:

http://www.instituteforpr.org/issues-management/

Jonsson J., 2002, ”Strategier i public relations – dilemman och möjligheter”,

Heath, R. L., 1997, ”Strategic Issues Management – Organisations and Public Policy Challenges”, USA: Sage

Referenslista:

Heath, R. L., 1997,”Strategic Issues Management – Organisations and Public Policy Challenges”, USA: Sage

Flodin, Bertil., 1998 ”Professionell kommunikatio”, Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar.

Renfro, W. L., 1993,”Issues Management in strategic planning“, Westport, CT: Quorum

Banks, P. Stephen., 1995, Multicultural Public Relations, A Social-interpretive Approach. Sage, California.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.