FANDOM


Ägarrelationer (även kallat Investor Relations) är ett specialområde hos en fullservicebyrå i Public Relations (Pallas & Strannegård, 172:2010) och definieras kortfattat som strategisk hantering och interagerande i finansfrågor mellan företag och aktieägare (Institute for Public Relations, 2008). Oftast ansvarar en egen avdelning i PR-byrån för just den här typen av kommunikation där såväl finansiell som kommunikativ kompetens värdesätts högt. Målet är att marknadens aktörer ska få så bra underlag för värderingen av aktierna som möjligt och tillse att alla så långt möjligt har tillgång till informationen samtidigt (Edenhammar, Jakobsson, Wachtmeister, 7:2001). Investor Relations uppskattas stå för ungefär 20% av en PR-byrås branschintäkter (Pallas & Strannegård, 173:2010).

Pallas och Strannegård (2010) skriver att Investor Relations är företagsledningars relationer till sina egna ägare genom årsredovisningar, CSR-redovisningar m.m. Medan forskarna Edenhammar et al. (2001) istället väljer att belysa IR-funktionen som en kommunikation utåt mot investerare och potentiella ägare.

Investerarrelationer är en relativt ny term som de flesta menar, tog avstamp under tidigt 1950-tal. Det andra världskriget hade inneburit en ekonomisk vinning för det amerikanska folket, och nu ville man investera. Detta gjorde att företag började agera - saken var bara den att företagen hade ingen strategisk plan, och PR-byråerna hade ingen finansiell expertis för den här typen av kommunikation. I en ständigt växande finansbransch med fler aktieaffärer för var dag, så har Investor Relations utvecklats som en gren av Public Relations. På 1970-talet hade IR-funktionen gått till att i stort sett vara helt nödvändig hos större företag (Institute for Public Relations, 2008). Anledningen till ovanstående utveckling är simpel och kan förklaras med att omvärlden har förändrats, och i samband med detta - synen på IR (Brodin & Gerdås, 12:2005).

I dagens samhälle har investerare stora krav på ett företags transparens och Investor Relations är funktionen i företag som skall möta detta krav. Följer man kraven kommer det att resultera i lojala aktieägare och nya intressenter (Fellborn, Galatius, Undin, 3:2008). Brodin & Gerdås (2005) har undersökt och ställt sig frågan hur mycket information angående Investor Relations som publiceras via ett företags hemsida. Den empiriska studien visade att svenska företag var duktiga på att möta de krav som ställs av medier och marknad men att företag/bolag fortsatt var restriktiva med att publicera ytterligare upplysningar som kan vara investerare till gagn. Merparten av de undersökta företagen hade också en speciell avdelning på hemsidan för IR-relaterad information som dessutom var lätt att finna genom diverse sökmotorer (Brodin & Gerdås, 34:2005). Se bifogade länkar för exempel på detta.

Länkar Edit

Investor Relations (MQ)

Investor Relations (Eniro)

Investor Relations (SEB)

Referenser Edit

  • Pallas, J. & Strannegård, L. (2010). Företag och medier. Malmö: Liber AB.
  • Edenhammar, H., Jakobsson, T., Wachtmeister, C.J. (2001). Investor Relations i praktiken. Falun: Ekerlids förlag.
  • Institute for Public Relations. (2008). Investor Relations. Hämtad 2015-09-10, från http://www.instituteforpr.org/investor-relations/
  • Fellborn, C., Galatius, J., Undin, S. (2008). Finansiella variablers inverkan på Investor Relations (Kandidatuppsats). Göteborg: Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.
  • Brodin, T., Gerdås, N. (2005). Investor Relations (Magisteruppsats). Göteborg: Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

Vidare läsning Edit

  • Investor Relations i praktiken av Edenhammar, Jacobsson, Wachtmeister, 2001.
  • Finansiella variablers inverkan på Investor Relations av Fellborn, Galatius, Undin, 2008.
  • Investor Relations - en jämförande studie mellan högteknologiska och lågteknologiska branscher av Brodin & Gerdås, 2005.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.