FANDOM


Corporate social responsibility/Socialt ansvarstagande

Socialt ansvarstagande (engelska Corporate Social Respsonibility, med förkortning CSR) innebär att företag samverkar med offentliga organ och bidrar med sociala resurser och funktioner till samhället. Detta innefattar även att företagen ska få de anställda till att bli aktiva i samhället och i den demokratiska processen (Larsson, 2005:41).

Per Granqvist som skrivit boken CSR i praktiken (2009) delar in ett företags samhällsansvar i tre delar: ekonomiskt ansvarstagande - att driva en så lönsam verksamhet som möjligt och på så sätt ta ansvar och öka aktieägares avkastning på sitt investerade kapital, miljömässigt ansvarstagande - att driva en verksamhet som inte skadar planeten på ett negativt sätt och socialt ansvarstagande – ta hänsyn till medborgarnas hälsa, alltså både anställda, underleverantörer och konsumenter.

I boken Opinionsmakarna (2005) kan man läsa om begreppets historia. Författaren Lars-Åke Larsson menar att i PR-kretsar startade debatten kring begreppet i och med Kruckeberg och Stracks publikation ’’Public Relations and Community’’ (1988). Efter publiceringen startades togs debatten kring socialt och demokratiskt ansvar upp, vilket ledde till en rad artiklar som diskuterade området och begreppet blev etablerat i PR-kretsar (Larsson, 2005:40).

I Sverige har Hans Ingvar Hanson (1999) utformat tre principer för etisk PR och information; krav på öppenhet, krav på klarspråk och krav på sanning. Han myntar även ett ansvarskrav. Detta rör information gentemot bland annat, de engagerade i verksamheten så som anställda och aktieägare, Information mot de direkt berörda som kunder, de indirekt berörda så som kommuninvånarna och slutligen ett ansvar mot samhället i stort (Larsson, 2005:41).

I boken Företag och Medier (2010) menar Magnus Frostensson att transparens är en nödvändig förutsättning för CSR. Detta innebär att allmänheten och media ska ha insyn i företagens verksamhet för att de ska upplevas som öppna och förtroendeingivande (Pallas & Strangegård, 2010).

Eriksson och Skog (2008) kom i sin uppsats fram till det empiriska resultatet att företag har det svårt att uppvisa det sociala ansvar de tar i och med att det är svårt att mäta och utvärdera och därmed har en konflikt mellan ansvar inför ägare och intressenter konstaterats. Däremot är det lättare att påvisa resultat angående det miljömässiga och ekonomiska ansvaret då man kan uppvisa faktiska siffror och nyckeltal (Eriksson & Skog, 2008).

Det råder en viss begreppsförvirring inom området, både på svenska och engelska. När man talar om CSR syftar man vanligtvis till alla tre delar av ett företags ansvarsområden; dock kan man också enbart avse samhällsområdet (det sociala) och därmed utelämna det miljömässiga och ekonomiska ansvarstagandet. Detta beror på dels oklara definitioner av begreppet och på missförstånd i språken (Grankvist, 2009).

För vidare läsning hänvisas läsaren till:

Regeringen (2013) Hållbart företagande - Plattform för svenskt agerande

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2013/11/ud-13.031/

Hämtad2015-09-11

CSR Guiden (2013) Om CSR

http://www.csrguiden.se/

Hämtad 2015-09-15

Magnus Frostenson och Tommy Borglund (2006) Företagens ansvar och den svenska modellen

http://www.csrsweden.se/wp-content/uploads/2014/04/BorglundFrostensson_Sieps1.web_.pdf

Hämtad 2015-09-15

Referenslista

Grankvist, Per (2009) CSR i praktiken - hur företagen kan jobba med hållbarhet för att tjäna pengar. Malmö: Liber AB

Larsson, Lars-Åke (2005) Opinionsmakarna, en studie om PR-konsulter, Journalistik och Demokrati. Lund: Studentlitteratur AB

Pallas, Josef & Strangegård, Lars (2010) Företag och Medier. Malmö:Liber AB

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.