FANDOM


Amerikanisering (engelska Americanization,) syftar till en professionalisering och marknadsorientering av politiska valkampanjer. En enkel definition är ” […] ett uttryck för hur politiska kampanjer kommit att likna det amerikanska systemet” (Johansson och Swedin, 2008). 

Var begreppet ursprungligen är myntat är okänt och det finns diversifierade uppfattningar av definitionen trots att det ofta används för att beskriva amerikansk kampanjkultur (Nord 2005) och på sättet vilket den integreras i valkampanjer i andra länder. Nord (2005), professor i Medie och- kommunikationsvetenskap, menar att amerikanisering är hur valkampanjer präglas av en professionalisering av kommunikationsaktörer, hur PR-konsultation och marknadsorientering centraliserats samt hur politiska aktörer och politiken medieanpassas i huvudsak till tv-mediet.

Andra forskare, så som Swanson och Mancini (1996), använder begreppet i huvudsak som referenspunkt i sin forskning för att jämföra adaptionen till amerikansk kultur mellan olika länder och hur det påverkar kampanjerna. Andra menar att begreppet har en flerdimensionell karaktär där ett första fragment är politikens anpassning till medierna, dvs. medielogiken. En andra föreställning kring begreppet är hur marknadsföringen inom politiken blivit mer influerat av konsultation, strategisk kommunikation, segmentering av väljarkårer samt personifiering av politiska aktörer (Nord och Strömbäck 2003). Centrala aktörer i Sverige som forskar om amerikanisering är Lars Nord och Jesper Strömbäck, som återkommande tillfällen givit publikationer på temat. 

Begreppet används inom medie och- kommunikationsforskning såväl som journalistisk forskning. Resultat i forskningen har varit pluralistiskt mot bakgrund av de olika definitionerna men i sin vida mening med anpassning till medielogiken och marknadsorienterad politisk kommunikation kan man konstatera att det finns en viss utbredning av amerikaniseringen i politiken (Scammel 1995, Petersson mfl. i Demokratirådets rapport 2006). I Sverige, menar Lindberg och Persson (2006), har inte amerikaniseringen fått en stor spridning på grund av strukturella villkor inom juridiken och normativa journalistiska villkor där lagar och regler reglerat press och rapportering som en konsekvens av public service. 

För vidare läsning på temat Amerikanisering, professionalisering, marknadsorientering och medielogik vänligen se Demokratirådets rapport (http://www.sns.se/sites/default/files/dr_2006_rapport.pdf), och/eller Swanson och Mancini (https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=gDe_-jt2u0gC&oi=fnd&pg=PP7&dq=americanization+politics&ots=eBCnFJxOry&sig=7ao70YJPO86xpkF8pA40ownuGRs&redir_esc=y#v=onepage&q=americanization%20politics&f=false) samt publikationer av Nord och Strömbäck på http://www.miun.se/personal/larsnord och http://jesperstromback.org/ 

Referenser

Nord och Strömbäck i ”Politisk PR-isering” av Lindblad och Persson (2006), http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:205114/FULLTEXT01.pdf och i Johansson och Swedin i "Skräckvisioner och demokratiska kampanjideal" (2008), https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/17636/1/gupea_2077_17636_1.pdf

Petersson mfl. i Demokratirådets rapport (2006), (http://www.sns.se/sites/default/files/dr_2006_rapport.pdf

Swanson och Mancini i Politics, media and democracy (1996), https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=gDe_-jt2u0gC&oi=fnd&pg=PP7&dq=americanization+politics&ots=eBCnFJxOry&sig=7ao70YJPO86xpkF8pA40ownuGRs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.